അവന്‍

Posted on

P1030918

അവന്‍ പോയ വഴിയിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കണം…അത്രെയെങ്കിലും നീ ചെയ്യണം, ഒരു പക്ഷെ അവന്റെ മൗനം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും…അവന്റെ കാലുകളെ വലിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ഒരു വള്ളിപ്പടര്‍പ്പ് നീ കാണും…അവന്റെ നെഞ്ചില്‍ ആരോ തറച്ചു കയറ്റിയ ഒരു മരക്കുറ്റി നീ കാണും… അവന്റെ ചിരിയില്‍ മറച്ചു വച്ച കണ്ണീരും നീ അറിയും, ചിതലരിച്ച അവന്റെ കിനാവുകള്‍ ഇന്നും ആ വഴിയില്‍ മൊക്ഷം കിട്ടാതെ അലയുന്നുണ്ട്…ആ വഴിയിലൂടെ നീ ഒന്നു നടക്കണം…

5 thoughts on “അവന്‍

  Dakshi said:
  August 15, 2016 at 6:13 AM

  Translation pls?

  Like

  Dakshi said:
  August 15, 2016 at 6:13 AM

  Going on a depressive phrase. Hope you are well..

  Like

   Colourfade responded:
   August 17, 2016 at 6:37 PM

   I am surviving a depressive phase 🙂 its ok, time will heal…I will translate soon.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s